Reglement

Reglement

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  • De tennislessen, lessencycli en stages op TC Heusden zijn  exclusief in beheer door Tennisschool Q-ten en worden enkel gegeven door de aangestelde en erkende trainers van Tennisschool Q-ten.
  • Elke lesnemer op TC Heusden is onderhevig aan de reglementering van de tennisschool.
  • Elke cursist die een georganiseerde lessencyclus of tennisstage wil volgen bij Tennisschool Q-ten dient online via de website van de club een inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen.
  • De tennisschool behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om lessen/stages niet te laten doorgaan indien onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de lesnemer daarover ten laatste 7 dagen voor de aanvang van de les/stage schriftelijk verwittigd en ontvangt de lesnemer het volledige inschrijvingsbedrag terug.
 2. LIDMAATSCHAP VAN DE CLUB
  • Een cursist is verplicht om lid te zijn om te kunnen deelnemen aan de lentelessen, zomerlessen, winterlessen en zomerstages tijdens het buitenseizoen op TC Heusden.
  • Bij een eenmalige deelname aan de zomerstages heeft men de keuze uit 2 mogelijke lidmaatschapsbijdragen :
   • 10 € ten behoeve van verzekeringsdoeleinden en gebruik van de clubinfrastructuur, zonder verdere speelrechten.
   • volwaardig lidmaatschap, inclusief verdere speelmogelijkheden en verzekering. Zie bijdrage op deze site op basis van leeftijd.
  • In geval er uitsluitend deelgenomen wordt aan de winter-lessenreeks zonder voorafgaand zomer- of stagelid te zijn geweest, kan je mits betaleng van € 50 llid worden voor de rest van de lopende winter en ben je ook in orde met de verzekering.
  • Tennisschoenen en tenniskledij zijn verplicht op de tennisterreinen. Tijdens de winterperiode zijn tennisschoenen verplicht in de binnenhal.
 3. LESSENCYCLI
  • Een wintercyclus bestaat uit 20 weken , een lentecyclus bestaat uit 10 weken, tenzij anders aangegeven in de specifieke bepalingen. Lessen gaan door op vaste dagen en tijdstippen.
  • Tijdens de officiële schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Dan worden er wel tennisstages voorzien.
 4. LESDUUR
  • Onder een lesuur wordt een tijdseenheid van 60 of 90 minuten verstaan.
  • Het aantal trainingsuren/week dat de tennisschool per speler aanbiedt in zijn formules, wordt bepaald aan de hand van de leeftijd, het niveau en mogelijk door selectiecriteria en een waardering gegeven door de tennisschool aan een speler.
 5. INSCHRIJVING
  • Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingsformulieren zullen in behandeling genomen worden. De tennisschool heeft het recht om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren, of wanneer te weinig speelbeschikbaarheid werd opgegeven.
  • Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier ontvangt de lesnemer of zijn ouders via email de schriftelijke bevestiging van zijn reservatie. Na betaling van het inschrijvingsgeld is de inschrijving definitief.
 6. TARIEVEN
  • De cursustarieven en lestarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3° en zijn conform de vermelding op de website en het online inschrijvingsformulier.
 7. BETALINGSMODALITEITEN
  • Voor de betaling van het cursustarief volgt u de richtlijnen van de specifieke bepalingen op de website en van de e-mail bevestiging van uw inschrijving.
  • Bij aanvang van de lessenreeks/stage is restitutie van het cursustarief niet meer mogelijk tenzij een vervanger voor uw plaats wordt gevonden.
 8. INDELING / RESERVATIE 
  • De groepsindeling gebeurt in functie van leeftijd en spelniveau voor recreatieve spelers en in functie van selectievoorwaarden voor competitiespelers.
  • De aanstelling c.q. toewijzing van een lesgever is voorbehouden aan de leiding van de tennisschool.
  • Er wordt gestreefd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. De tennisschool deelt u naar best vermogen in bij de groep van uw keuze of bij een groep van uw sterkte. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact met u op om een andere mogelijkheid te vinden. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen les op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden, zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.
  • Het is mogelijk dat de formule van uw inschrijving, deels of volledig, niet haalbaar blijkt bij de opmaak van het lessenrooster. De tennisschool zoekt dan een oplossing door u een alternatief voor te stellen. Bij oplossingsakkoord verbindt de tennisschool zich tot restitutie van het verschil in tarief in geval van downgrade van formule, en verbindt de lesnemer zich tot bijbetaling in geval van upgrade van formule.
  • De tennisschool kan onmogelijk rekening houden met andere activiteiten. Kinderen met onvoldoende beschikbaarheid worden geweigerd.
  • Een lessencyclus en zijn leskalender  staan vast en kan niet meer verschoven worden.
  • De tennisschool deelt in de week voorafgaand aan de eerste les mee in welke groep en op welk tijdstip u les heeft . Dit zal pas gebeuren indien het verschuldigde cursustarief werd betaald.
 9. AKKOORDVERKLARING
  • Door het invullen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de reglementering van de tennisschool en gaat u akkoord met de financiële verplichtingen.
  • Bij inschrijving voor een lessencyclus of stage bij de tennisschool gaat de lesnemer akkoord met elke tennisleraar die door de tennisschool wordt ingezet voor het geven van de lessen.
  • Afzegging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van een lessencyclus/stage verplicht u tot het betalen van het volledige cursustarief.
  • Deelname aan de lessencyclus/stage is alleen mogelijk na  betaling van het volledige cursustarief. 
  • Competitiespeler engageren zich tot :
   • oproepbaar zijn om interclub te spelen voor TC Heusden
   • verplichte deelname aan het jeugdtornooi en/of volwassenentornooi van TC Heusden
   • deelname aan competities en tornooien tot verbetering van het tennisklassement.
   • deelname aan club activiteiten.
   • deelname aan de conditietrainingen.
 10. LESUITVAL
  • Indien een outdoorles geen doorgang kan vinden omdat de buitenbanen vanwege de regen niet te bespelen zijn, zal de les binnen doorgaan. Indien de binnenterreinen niet beschikbaar zijn op hetzelfde moment, wordt de les ingehaald op een ander moment.
  • Indien een indoorles geen doorgang kan vinden door een clubactiviteit, door onderhoud, door een  andere obstructie, wordt de les ingehaald op een ander moment.
 11. VERZUIM LEERLING
  • Niet verschijnen op de les, om wat voor redenen ook, is altijd voor rekening van de cursist.
  • Bij afzeggingen voor een les, gelieve dit 24 uur op voorhand door te geven bij de trainer of verantwoordelijke, er is geen restitutie van het lesgeld.
  • Wanneer een cursist na aanvang van een lessencyclus/stage om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige cursustarief verschuldigd.
  • Bij afzeggen van een of meerdere lessen ten gevolge van blessures, ziekte, vakantie etc. kan geen restitutie van het betaalde lestarief plaatsvinden. 
 12. LERAAR VERHINDERD
  • Wanneer de vaste trainer verhinderd is, wordt de les in eerste instantie overgenomen door een vervangtrainer.
  • Indien geen vervangtrainer beschikbaar  is, wordt de les in tweede instantie op een later moment ingehaald.
 13. AANSPRAKELIJKHEID
  • De tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers, evenals blessures.
 14. BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN
  • Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Tennisschool en TC Heusden
  • Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van verzet door de cursist ten laatste op het ogenblik van inschrijving.
  • De cursist kan gefotografeerd of gefilmd worden omwille van didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor de stages en lessen van Tennisschool Q-Ten.
 15. MISDRAGINGEN TIJDENS DE LES / STAGE
  • Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd worden zonder restitutie van het lesgeld, dit ter beoordeling van de tennisleraar.
  • De tennisleraar zal zo spoedig mogelijk de tennisschool-verantwoordelijke informeren.
  • Bij herhaling kan de leerling voor de rest van de lessen geweigerd worden. Dit zal in overleg met de verantwoordelijke worden bepaald.
 16. GESCHILLEN
  • In alle gevallen waarin deze reglementering niet voorziet, beslist de leiding & supervisie van de tennisschool.
 17. CONTACT
  • Voor alle vragen en/of opmerkingen betreffende de tennislessen of andere activiteiten van de tennisschool, kan u terecht bij Marc Vanpol, de verantwoordelijke van de tennisschool, via email : marc.vanpol@telenet.be

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!