Reglement Tennis

Huishoudelijk reglement Tennis

  1. Dit reglement wordt van kracht op het ogenblik dat je lid wordt. 
   Ieder lid betaalt jaarlijks lidgeld. Het lidmaatschap geeft recht tot gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement. Het recht vervalt vanaf 31 maart volgend op het jaar waarin het lidgeld werd betaald.

  2. Enkel leden van Tennis Vlaanderen hebben toegang tot de tennisterreinen.
   Niet clubleden mogen enkel de terreinen betreden bij deelname aan een tornooi, een interclubontmoeting of een ontmoeting georganiseerd met de goedkeuring van het bestuur.
   Het bestuur is verantwoordelijk voor de tijdige reservatie van de nodige terreinen en neemt de controle op zich van de aansluiting bij Tennis Vlaanderen.

  3. Een clublid kan een niet-clublid uitnodigen om op de terreinen te spelen van de club.
   In dat geval zal het uitnodigend lid verantwoordelijk zijn voor de reservatie van het terrein alsook voor de controle van zijn/haar aansluiting bij Tennis Vlaanderen.
   Deze reservatie moet gebeuren via het elektronisch reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.
   Het clublid is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor de lichamelijke of stoffelijke schade aan het niet-Tennis Vlaanderen lid dat hij/zij op de terreinen uitnodigt.
   Het niet-clublid betaalt , met een maximum van vier keer,  €2,50 voor aanvang in het clubhuis.

  4. Ieder terrein moet vooraf gereserveerd worden via het elektronisch reservatiesysteem
   Niemand kan twee reservaties plaatsen.
   Een nieuwe reservatie kan slechts gemaakt worden nadat een vorige reservatie is verstreken.

  5. Indien spelers niet opdagen op hun gereserveerd terrein mogen andere spelers dit terrein innemen
   na 15 minuten wachttijd.

  6. Indien meerdere activiteiten achter mekaar gepland staan op eenzelfde terrein, dan gelden volgende prioriteiten:
   eerst interclubwedstrijden, dan trainingen, dan clubcompetitie en vervolgens het vrije spel.
   Deze volgorde wordt ook aangehouden bij regenweer, wanneer gereserveerde terreinen zich van buiten naar binnen verplaatsen.

  7. Groepsreservaties dienen minimum 14 dagen vooraf  bij het bestuur worden aangevraagd.
   Het bestuur bepaalt onder welke voorwaarden de terreinen vrijgegeven kunnen worden.

  8. Het is verplicht tenniskledij en tennisschoenen te dragen, geschikt voor gravel en/of kunstkorrel
   (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief). Bij twijfel, raadpleeg één van de terreinverantwoordelijken.

  9. Spelers gebruiken hun eigen uitrusting.
   Kids en beginnelingen kunnen, tijdens hun lessenreeks, rackets, softballen of trainingsballen van de club gebruiken.

  10. Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld: ongepaste uitdrukkingen zijn niet toegelaten.

  11. Bij droog weer sproeit de speler zijn/haar terrein voor de speelbeurt. 5 minuten voor het einde van de speelbeurt veegt de speler het volledige terrein.

  12. Afval hoort thuis in de voorziene afvalemmers. Er worden geen honden toegelaten op het terrein.

  13. Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden.
   Het bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.

  14. Elke speler, aangesloten bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: dit ieder seizoen vanaf 1 april tot 30 maart van het volgende jaar.

  15. In het geval er zich een kwetsuur of ongeval voordoet tijdens het (vrij)spel of de training, breng je de secretaris hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.

  16. Bij een (e-mail)adresverandering breng je zo snel mogelijk de club op de hoogte via dit contactformulier.

  17. Indien een lid van een andere club interclub wil spelen in TC Heusden moet hij/zij online een transfer aanvragen tussen 15 november en 15 januari.
   Dit kan via www.tennisvlaanderen.be 
   (inloggen -mijn dashbord -scrollen naar onder tot "Transfer" naast interclubprestaties van het vorige jaar).
   Let op: onze club betaalt geen transfervergoedingen!

  18. Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering.
   Het uitnodigen hiervoor gebeurt via de website, het persoonlijke e-mailadres of de info-TV in ons clubhuis.

  19. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch
   grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs,
   beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
   Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
   In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen
   van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan
   grensoverschrijdend gedrag.

  20. Bij overtredingen van dit reglement, kan het bestuur, zonder hiervoor een motivatie te moeten geven, aangepaste sancties treffen.
   Eventueel kan het bestuur oordelen om het betreffende lid tijdelijk of definitief te schorsen.

 

 

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!