Reglement Padel

Huishoudelijk reglement Padel

 

 PADEL:

 • is een sport die gespeeld wordt zonder scheidsrechter. Dit benadrukt het belang van Fairplay: toon steeds het nodige respect voor je medespeler en tegenstanders!
 • kan outdoor, zowel in de zomer als in de winter, gespeeld worden. De sport is intensief genoeg om je bij koudere temperaturen warm te houden.
 • is laagdrempelig. Je kan Padel spelen zonder er les voor te volgen.
 • zorgt voor een hoog spelgehalte. Er zijn niet zoveel niveauverschillen als bij tennis.
 • zet ‘plezier maken’ centraal!

 

 1. Dit reglement wordt van kracht op het ogenblik dat je lid wordt of als niet-lid een reservatie doet en betaalt:

  Ieder lid van Padel Heusden betaalt jaarlijks lidgeld

  Het lidmaatschap geeft ‘onbeperkt’ recht op gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement. 

  Het recht vervalt vanaf 31 maart volgend op het jaar waarin het lidgeld betaald werd.

  Leden van Padel Heusden reserveren hun terrein vooraf via het elektronisch reservatiesysteem van Tennis en Padel Vlaanderen.
  (Vergeet niet te annuleren als je niet kan komen!)
  Belangrijk: een reservatie is pas geldig als er 4 namen opstaan!

  Let op: als lid van Padel Heusden kan je maximum 2 reservaties hebben openstaan! 
  Een nieuwe reservatie kan slechts gemaakt worden nadat één van de twee vorige reservaties verstreken is.
  (Je kan maximum 3 weken op voorhand een reservatie plaatsen!)

  Ieder niet-lid van Padel Heusden betaalt voor aanvang €7,50 voor een reservatie van 1 uur 15 min. De betaling gebeurt online bij de reservatie van het terrein.

  De reservatie geeft recht tot gebruik van de infrastructuur volgens de regels in dit reglement.

  Het recht vervalt als de verhuring afgelopen is.

  Een niet-lid van KTCP Heusden, dat wel lid is van Tennis en Padel Vlaanderen, kan zijn/haar naam laten gebruiken bij een reservatie door een lid van KTCP Heusden. 

  Een niet-lid van Tennis Vlaanderen kan een eigen account aanmaken op de website van Tennis en Padel Vlaanderen zonder zelf lid te worden van KTCP Heusden.
  Zelf kan hij/zij wel geen terrein reserveren via dit systeem: daarvoor moet je lid zijn van KTCP Heusden!
  Een lid van KTCP Heusden kan 0 tot 3 niet-leden toevoegen aan zijn/haar reservatie.

  *** Het gebruik van fictieve namen is niet toegestaan. In geval van misbruik wordt de persoon, in kwestie, uit het reservatiesysteem gehaald!

  Vragen over de reservatie? 
  De Padel-verantwoordelijke is bereikbaar via erwingijbels@telenet.be 
  of 0468/24.02.09 (Erwin Gijbels).

  Let op: niet-leden kunnen enkel tijdens de openingsuren van het clubhuis spelen tenzij ze op voorhand, aan de uitbaters, hebben betaald!
  Openingsuren clubhuis:
  ma, di, do en vr vanaf 16.00 uur
  woe vanaf 13.00 uur
  za en zo vanaf 9.00 uur

 2. Spelers gebruiken hun eigen uitrusting.
  In het clubhuis kunnen rackets gehuurd worden aan €2,00 /stuk en ballen kunnen aangekocht worden. 
  Beginners kunnen, tijdens hun lessenreeks, rackets en ballen van de club gebruiken.

 3. Het is verplicht sportkledij en sportschoenen te dragen, geschikt voor kunstgrasondergrond. (vlakke zolen, bij voorkeur met fijn visgraatmotief). 
  Bij twijfel, raadpleeg één van de terreinverantwoordelijken.

 4. Indien spelers niet opdagen op hun gereserveerd terrein mogen andere spelers dit terrein innemen na 15 minuten wachttijd.

 5. Verlaat tijdig het terrein voor de spelers, die na je komen. Iedereen wil graag op tijd beginnen! Uit respect voor de buren stopt iedereen om 22.00 uur stipt!

 6. Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld: ongepaste uitdrukkingen zijn niet toegelaten.

 7. Indien meerdere activiteiten achter mekaar gepland staan op eenzelfde terrein, dan gelden volgende prioriteiten: uitgelopen interclubwedstrijden en tornooien hebben voorrang op het vrije spel.

 8. Groepsreservaties dienen minimum 3 weken vooraf  bij het bestuur worden aangevraagd. Het bestuur bepaalt onder welke voorwaarden de terreinen vrijgegeven kunnen worden.

 9. Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden. Het bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.

 10. Afval hoort thuis in de voorziene afvalemmers
  Enkel plastieken flesjes mogen meegenomen worden naar de terreinen.
  (Glas blijft in het clubhuis of op het terras!)
  Er worden geen honden toegelaten op het terrein!

 11. Bij een (e-mail)adresverandering breng je zo snel mogelijk de club op de hoogte.

 12. Indien een lid van een andere club interclub wil spelen bij KTCP Heusden moet hij/zij geen transfer aanvragen! 

 13. Alle leden worden jaarlijks uitgenodigd op de algemene vergadering
  Het uitnodigen hiervoor gebeurt via de website, e-mail met de nieuwsbrief of de info-TV in ons clubhuis.

 14. Ten behoeve van EHBO, staat er een verbanddoos in het clubhuis.

 15. Elke speler, aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: dit ieder seizoen vanaf 1 april tot 30 maart van het volgende jaar.

 16. In het geval er zich een kwetsuur of ongeval voordoet tijdens het (vrij)spel of de training, breng je de secretaris (Simonne Mechelmans 0474 33 31 38) hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.

 17. Padel Heusden kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond het clubhuis, noch op de terreinen en de parking.

 18. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderenzoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
  Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. 
  Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
  In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 19. Bij overtredingen van dit reglement, kan het bestuur, zonder hiervoor een motivatie te moeten geven, aangepaste sancties treffen.
  Eventueel kan het bestuur oordelen om het betreffende lid tijdelijk of definitief te schorsen.


  Ter info:
  De ‘Padellessen en -stages’ worden georganiseerd door Q-Ten!
  Jeugd (vanaf 14 jaar) en volwassenen kunnen individueel of in groep ‘Padellessen’ volgen.

                       

Onze sponsors

Wij danken ondervermelde sponsors voor hun onvoorwaardelijke steun!